ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การลดคุณค่า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การลดคุณค่า*, -การลดคุณค่า-

การลดคุณค่า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
debasement(n) การลดคุณค่า,การทำให้ต่ำลง,การทำให้เสื่อม,การลดตำแหน่ง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การลดคุณค่า
Back to top