ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การรวมพล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การรวมพล*, -การรวมพล-

การรวมพล ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
concentration(คอนเซินเทร'เชิน) n. ความเข้มข้น,ระดับความเข้มข้น,ความตั้งอกตั้งใจ,ภาวะที่เข้มข้น,สิ่งที่เข้มข้น,การรวมพล,ความใส่ใจในสาขาวิชาหนึ่ง, Syn. convergence,mass ###A. scattering
English-Thai: Nontri Dictionary
buildup(n) การเตรียมตัว,การสะสม,การรวมพล,การพัฒนา,การเสริม
muster(n) การรวมพล,การรวบรวม,การชุมนุม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การรวมพล
Back to top