ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยุ่งเกี่ยว

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยุ่งเกี่ยว*, -การยุ่งเกี่ยว-

การยุ่งเกี่ยว ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
involution(อินวะลิว'เชิน) n. การพัวพัน,การยุ่งเกี่ยว,การร่วมด้วย,สภาพที่พัวพัน,สิ่งที่พัวพัน,สิ่งที่ซับซ้อนหรือยุ่งเหยิง,การเสื่อมถอย,การเสื่อมโทรม,รูปประโยคที่ซับซ้อน, Syn. involvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยุ่งเกี่ยว
Back to top