ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การยืดขยาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การยืดขยาย*, -การยืดขยาย-

การยืดขยาย ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Distensibilityการยืดขยาย [การแพทย์]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การยืดขยาย
Back to top