ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การมุ่งร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การมุ่งร้าย*, -การมุ่งร้าย-

การมุ่งร้าย ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
malignity (n.) การมุ่งร้าย See also: ความประสงค์ร้าย, การกระทำที่ประสงค์ร้าย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การมุ่งร้าย
Back to top