ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การมีเสียงก้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การมีเสียงก้อง*, -การมีเสียงก้อง-

การมีเสียงก้อง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
voicedness (n.) การมีเสียงก้อง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การมีเสียงก้อง
Back to top