ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การมองการไกล

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การมองการไกล*, -การมองการไกล-

การมองการไกล ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
foresight (n.) การมองการไกล See also: ความคิดลึกซึ้งเกี่ยวกับเหตุการณ์ล่วงหน้า, สายตายาวไกล

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การมองการไกล
Back to top