ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การฝ่าฝืนกฎหมาย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การฝ่าฝืนกฎหมาย*, -การฝ่าฝืนกฎหมาย-

การฝ่าฝืนกฎหมาย ในภาษาอังกฤษ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
infractionการฝ่าฝืนกฎหมาย, การละเมิด (กฎหมาย สัญญาหรือหน้าที่) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การฝ่าฝืนกฎหมาย
Back to top