ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การฝันหวาน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การฝันหวาน*, -การฝันหวาน-

การฝันหวาน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
castle in spainn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
castle in the airn. วิมานในอากาศ,การฝันหวาน, Syn. daydream
English-Thai: Nontri Dictionary
daydream(n) การฝันกลางวัน,การฝันหวาน,ความคิดฝัน,การสร้างวิมานในอากาศ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การฝันหวาน
Back to top