ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การปลุกใจ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การปลุกใจ*, -การปลุกใจ-

การปลุกใจ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
shake-up(เชค'อัพ) n. การเขย่า,การเขย่าผสม,การกระตุ้นจิต,การปลุกใจ,สิ่งที่กระทำอย่างลวก ๆ ,บ้านที่ก่อขึ้นอย่างลวก ๆ ,การเปลี่ยนแปลงอย่างมากในการดำเนินการ (เช่นการไล่ออกหรือโยกย้าย)
English-Thai: Nontri Dictionary
stimulation(n) การปลุกใจ,การกระตุ้น,การส่งเสริม,การปลุกเร้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การปลุกใจ
Back to top