ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การประชุมสัมมนา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การประชุมสัมมนา*, -การประชุมสัมมนา-

การประชุมสัมมนา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
seminar(เซม'มะนาร์) n. กลุ่มสัมมนา,สัมมนา,การประชุมสัมมนา,วิชาประเภทสัมมนา,การประชุมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและอภิปราย
seminary(เซม'มินะรี) n. โรงเรียนศาสนา,โรงเรียนธรรมะ,โรงเรียนที่สอนวิชาศาสนศาสตร์ (เพื่อให้เป็นพระ) ,โรงเรียน (โดยเฉพาะโรงเรียนชั้นสูง) ,โรงเรียนมัธยมหรืออุดมศึกษาสำหรับสตรี,การประชุมสัมมนา., See also: seminarial adj.
symposium(ซิมโพ'เซียม) n. การประชุมสัมมนา
English-Thai: Nontri Dictionary
symposium(n) การประชุมสัมมนา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
symposium (n.) การประชุมสัมมนา See also: การประชุมอภิปราย Syn. conference, parley, discussion
symposiac (adj.) เกี่ยวกับการประชุมสัมมนา

การประชุมสัมมนา ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
学会[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การประชุมสัมมนา
Back to top