ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การปกป้อง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การปกป้อง*, -การปกป้อง-

การปกป้อง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
defence(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
defense(n) การป้องกัน,เครื่องป้องกัน,การปกป้อง,การแก้ต่าง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Self-Sufficiency Economy ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้ ความสามารถของเมือง รัฐ ประเทศหรือภูมิภาคหนึ่งๆ ในการผลิตสินค้าและบริการทุกชนิดเพื่อเลี้ยงสังคมนั้นๆ ได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสินค้านำเข้า ข้อได้เปรียบสำคัญของ ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองได้คือ ไม่ต้องพึ่งพาสินค้าจำเป็นขั้นพื้นฐานจากประเทศอื่นที่อาจมีราคาแพงเกินไป เมื่อเกิดวิกฤตน้ำมันขึ้นราคาครั้งใหญ่ใน พ.ศ. 2516 ได้กระตุ้นให้มีการค้นหาและผลิตน้ำมันปิโตรเลียมในสหรัฐอเมิรกาและประเทศ ต่างๆ เพื่อให้พึ่งพาตนเองในด้านพลังงานและเชื้อเพลิงได้ ข้อเสียสำคัญของระบบเศรษฐกิจแบบนี้ คือ กระตุ้นให้มีการปกป้องผู้ผลิตในประเทศที่ด้อยประสิทธิภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
protection (n.) การปกป้อง See also: การป้องกัน Syn. assurance, safeguard, safekeeping Ops. insecurity
self-defense (n.) การปกป้องความคิดของตัวเอง See also: การเข้าข้างตัวเอง
self-protection (n.) การปกป้องตัวเอง See also: การป้องกันตัว Syn. protection, self-defense
protection (n.) ระบบการปกป้องสินค้าพื้นเมืองโดยการจัดเก็บภาษีนำเข้าสูง
self-defense (n.) สิทธิอันชอบธรรมในการปกป้องตัวเองและทรัพย์สิน (ทางกฎหมาย) See also: การป้องกันตัวเอง Syn. resistance, self-protection
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Because I want to protect my familyเพราะว่าฉันต้องการปกป้องครอบครัวของฉัน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การปกป้อง
Back to top