ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การบ่งบอก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การบ่งบอก*, -การบ่งบอก-

การบ่งบอก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
indication(n) การแสดง,การบอกเล่า,การบ่งบอก,เครื่องหมายแสดง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การบ่งบอก
Back to top