ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การนวดหน้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การนวดหน้า*, -การนวดหน้า-

การนวดหน้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
facial(เฟ'เชิล) adj. เกี่ยวกับหน้า. -n. การนวดหน้า., See also: facially adv.

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การนวดหน้า
Back to top