ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำให้เป็นโมฆะ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำให้เป็นโมฆะ*, -การทำให้เป็นโมฆะ-

การทำให้เป็นโมฆะ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
voidance(วอย'เดินซฺ) n. การทำให้เป็นโมฆะ,การทำให้ไม่ได้ผล,การเพิกถอน,การถ่ายออก,การว่าง, Syn. annulment
English-Thai: Nontri Dictionary
nullification(n) ความไร้ค่า,การทำให้เป็นโมฆะ,การลบล้าง
voidance(n) ความว่างเปล่า,การเพิกถอน,การทำให้เป็นโมฆะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
nullificationการทำให้เป็นโมฆะ, การบอกล้าง (นิติกรรม) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
voidableness (n.) การทำให้เป็นโมฆะ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำให้เป็นโมฆะ
Back to top