ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำให้กว้างขึ้น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำให้กว้างขึ้น*, -การทำให้กว้างขึ้น-

การทำให้กว้างขึ้น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
dilation (n.) การทำให้กว้างขึ้น See also: การทำให้ใหญ่ขึ้น, การขยายออก Syn. expansion, extension, distention
distention (n.) การทำให้กว้างขึ้น See also: การทำให้ใหญ่ขึ้น, การขยายออก Syn. expansion, extension

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำให้กว้างขึ้น
Back to top