ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การทำงานร่วมกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การทำงานร่วมกัน*, -การทำงานร่วมกัน-

การทำงานร่วมกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
on-lineเชื่อมตรงในสายหมายถึง การเชื่อมอุปกรณ์หรือคอมพิวเตอร์หรือเครื่องปลายทาง (terminal) เข้า กับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ผ่านทางสายเคเบิลหรือด้วยวิธีใด ๆ ก็ตาม เพื่อให้มีการทำงานร่วมกัน เป็นต้นว่า เครื่องถอนเงินด่วน (ATM) จะต้อง "เชื่อมตรง" กับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมที่ธนาคารสำนักงานใหญ่ จึงสามารถประมวลผลให้ได้ว่า บัญชีของเรามีเงินเท่าใด ถอนแล้วเหลือเงินอีกเท่าใด ดู off line เปรียบเทียบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
cohesion (n.) การทำงานร่วมกัน See also: การประสานกัน, การสอดคล้องกัน Syn. union
cooperation (n.) การทำงานร่วมกัน See also: การร่วมมือกัน
synergy (n.) การทำงานร่วมกัน See also: การประสานกำลังกัน Syn. cooperation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การทำงานร่วมกัน
Back to top