ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การถอนออก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การถอนออก*, -การถอนออก-

การถอนออก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
drop-outn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter
dropoutn. นักเรียนที่ถอนการเรียนวิชาใดวิชาหนึ่ง,ผู้ที่เลิกเรียนเมื่อครบอายุ,การถอนออกกลางคัน,ผู้ที่ออกจากโรงเรียนกลางคัน, Syn. quitter

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การถอนออก
Back to top