ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การต่อรองราคา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การต่อรองราคา*, -การต่อรองราคา-

การต่อรองราคา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
bargain(บาร์'เกน) n. การต่อรองราคา,สิ่งที่ได้มาด้วยการต่อรองราคา,สินค้าราคาถูก vi.,vt. ต่อรองราคา,ตกลง -Phr. bargain for คาดหวัง เชื่อถือ -Conf. agreement
English-Thai: Nontri Dictionary
bargain(n) การต่อรองราคา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
ceap๑. การต่อรองราคา๒. ของซื้อของขาย๓. วัตถุกลางในการแลกเปลี่ยน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การต่อรองราคา
Back to top