ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การติดตาม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การติดตาม*, -การติดตาม-

การติดตาม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
adhesion(แอดฮี' เชิน) n. ภาวะการเกาะติด, ความศรัทธา, การติดตาม,การร่วมเป็นภาคี (assent, coherence ###A. separation)
follow-up(ฟอล'โลอัพ) n.,adj. (เกี่ยวกับ) การติดตามอย่างใกล้,จดหมายตาม,หมัดตาม,หนังสือตาม
pursuance(เพอซู'เอินซฺ) n. การติดตาม,การไล่ตาม,การดำเนินการ,การเจริญรอย
pursuit(เพอซิวทฺ') n. การติดตาม,การไล่ตาม,การตามจับ,การดำเนินต่อไป,การดำเนินตาม,อาชีพ,การงาน,การเจริญรอย, Syn. chase
tracing(เทรส'ซิง) n. การติดตามรอย,การแกะรอย,การติดตาม,การสืบเสาะ,สิ่งที่เกิดจากการติดตามหรือสืบเสาะ,สำเนาที่เกิดจากลากเส้นทาบกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
adherence(n) การยึดมั่น,การติดตาม,ความเลื่อมใส
adhesion(n) การติดตาม,ความศรัทธา,ความเหนียวแน่น
pursuance(n) การเจริญรอยตาม,การติดตาม,การตามหา
pursuit(n) การติดตาม,การแสวงหา,การงาน,อาชีพ,การดำเนินตาม
tracing(n) สิ่งที่คัดลอก,สำเนา,แบบ,การแกะรอย,การติดตาม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
pursuanceการดำเนินตาม, การติดตาม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Controllingการติดตามควบคุม,การติดตามควบคุมและประเมินผลงาน,การควบคุมดูแล [การแพทย์]
Inventoryการสำรวจหนังสือการสำรวจหนังสือ หมายถึง การติดตามสถานภาพของหนังสือที่ห้องสมุดมีให้บริการ เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด เพื่อให้ทราบว่า หนังสือนั้น ยังคงอยู่ให้บริการที่ชั้นหรือไม่ และมีการจัดเรียงอย่างถูกต้องหรือไม่ หนังสือรายการใดที่มีการยืมออก สามารถตรวจสอบได้จากหลักฐานการยืมออก หรือมีปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลห้องสมุด และเพื่อให้ตรวจสอบถึงสภาพของหนังสือที่ชำรุด สมควรได้รับการซ่อมแซม หรือควรจำหน่าย หรือควรซื้อมาทดแทน หรือ รายการใดที่สูญหายไป เป็นจำนวนเท่าใด ควรจะซื้อมาทดแทนหรือไม่
Overdue bookหนังสือเกินกำหนดยืมกระบวนการและขั้นตอนการติดตามหนังสือค้างส่ง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
follow (n.) การติดตาม See also: การติดตามผล, การไล่ตาม
arian (suf.) เกี่ยวกับการติดตาม หลักการ หรือยุค

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การติดตาม
Back to top