ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การจู่โจม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การจู่โจม*, -การจู่โจม-

การจู่โจม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
assault(อะซอลทฺ') n. การโจมตีอย่างรุนแรง,การจู่โจม,การข่มขืน,การทำลาย (ชื่อเสียง) -vt. โจมตี,จู่โจม,ทำลาย,ข่มขืน -assaulter n., Syn. attack,abuse,rape)
foray(ฟอ'เร) n. การจู่โจมอย่างรวดเร็ว (มักเพื่อปล้นสะดม) ,การโจมตีอย่างรวดเร็ว. vi. โจมตี,จู่โจม,ปล้นสะดม,ทำลาย,ล้างผลาญ -forayer n., Syn. raid,invade,destroy
inroad(อิน'โรด) n. การรุกล้ำ,การบุกรุก,การจู่โจม, Syn. incursion
onslaught(ออน'สลอท) n. การโจมตี,การจู่โจม, Syn. incursion
ranger(เรน'เจอะ) n. เจ้าหน้าที่สำรวจของกรมป่าไม้,เจ้าหน้าที่เฝ้าป่าหรืออุทยาน,ผู้ท่องเที่ยว,ทหารเฉพาะกิจสำหรับสงครามกองโจรหรือการจู่โจมอย่างกะทันหัน, See also: rangership n.
surprise(เซอไพรซ') vt.,n. (การ) ทำให้ประหลาดใจ,จู่โจม,ทำให้กระทำโดยไม่ให้รู้ตัว ,การจู่โจมไม่ให้รู้ตัว,ความรู้สึกประหลาดใจ,สิ่งที่ทำให้ประหลาดใจ, See also: surpriser n.
English-Thai: Nontri Dictionary
assault(n) การเข้าทำร้าย,การจู่โจม,การโจมตี,การข่มขืน
foray(n) การปล้นสะดม,การจู่โจม,การโจมตี,การล้างผลาญ
incursion(n) การบุกรุก,การจู่โจม,การโจมตี
irruption(n) การบุกรุก,การระเบิด,การไหลบ่า,การจู่โจม
onset(n) การบุกรุก,การโจมตี,การจู่โจม,การเริ่มต้น
onslaught(n) การโจมตี,การบุกรุก,การจู่โจม
raid(n) การจู่โจม,การโจมตี,การตรวจค้น,การเข้าปล้น
rush(n) การจู่โจม,ความเร่งรีบ,ความกุลีกุจอ,การพรวดพราด,ต้นกก
surprise(n) การโจมตี,ความประหลาดใจ,การจู่โจม,เรื่องแปลก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
assault (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี, การทำร้ายร่างกาย Syn. attack, charge, onslaught
attact (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี Syn. raid
incursion (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี Syn. attact, raid
raid (n.) การจู่โจม See also: การโจมตี Syn. attack, foray
rush (n.) การจู่โจมกะทันหัน Syn. attack, charge
foray (n.) การจู่โจมแบบไม่ให้ทันตั้งตัว See also: การจู่โจมอย่างรวดเร็ว Syn. incursion, raid, invasion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การจู่โจม
Back to top