ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคุ้มกัน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคุ้มกัน*, -การคุ้มกัน-

การคุ้มกัน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
convoy(v. คอน'วอย,คันวอย' n. คอน'วอย) {convoyed,convoying,convoys vt. คุ้มกัน,คุ้มกันการเดินทางเรือ. n. การคุ้มกันการเดินของทหาร, Syn. escort,-A. desert
safekeeping(เซฟ'คีพิง) n. การเก็บไว้ในที่ปลอดภัย,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง,การอารักขา
English-Thai: Nontri Dictionary
guardianship(n) การปกครอง,การคุ้มครอง,การป้องกัน,การคุ้มกัน
protection(n) การป้องกัน,การอารักขา,การคุ้มกัน,การคุ้มครอง
protective(adj) เป็นการป้องกัน,เป็นการอารักขา,เป็นการคุ้มกัน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
wardship (n.) การคุ้มกัน See also: การปกป้อง
maximum-security (adj.) ซึ่งมีการคุ้มกันเข้มงวด
wardship (n.) สภาวะที่อยู่ภายใต้การคุ้มกัน Syn. custody, guardianship

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคุ้มกัน
Back to top