ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคุยเล่น

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคุยเล่น*, -การคุยเล่น-

การคุยเล่น ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
chitchat (n.) การคุยเล่น See also: การพูดคุยกันเล่นๆ Syn. gab, gabfest, small talk

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคุยเล่น
Back to top