ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การคบหาสมาคม

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การคบหาสมาคม*, -การคบหาสมาคม-

การคบหาสมาคม ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
contact(n) การติดต่อ,การพบปะ,การคบหาสมาคม,การสัมผัส
fellowship(n) มิตรภาพ,ความสัมพันธ์,การคบหาสมาคม,ทุนเรียนในมหาวิทยาลัย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การคบหาสมาคม
Back to top