ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การขออภัย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การขออภัย*, -การขออภัย-

การขออภัย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
apologetic(อะพอล'ละเจท'ทิค) adj. เกี่ยวกับการขออภัย,เต็มที่หรือต้องการขออภัย, Syn. regretful, sorry ###A. unrepentant)
apology(อะพอล'โลจี) n. การขออภัย,การขอโทษ,คำขอโทษหรือขออภัย, Syn. plea, excuse)
English-Thai: Nontri Dictionary
apology(n) คำขอโทษ,คำขออภัย,คำแก้ตัว,การขอโทษ,การขออภัย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
apologyการขอขมาโทษ, การขออภัย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
apologetic (adj.) ที่แสดงถึงการขออภัย See also: ที่แสดงการเสียใจต่อ Syn. regretful, remorseful, sorry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การขออภัย
Back to top