ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกักขัง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกักขัง*, -การกักขัง-

การกักขัง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
calaboose(แคล'ละบูส) n. คุกการกักขัง
detention(ดิเทน'เชิน) n. การกักขัง,การคุมตัว,การกักกัน,การยึดทรัพย์ของผู้อื่น adj. เกี่ยวกับการกักขัง
durance(ดู'เรินซฺ) n. การจำคุก,การกักขัง,ความอดทน,ความทนทาน, Syn. imprisonment
imprisonment(อิมพริส' เซินเมินทฺ) n. การจำคุก, การเอาเข้าคุก, การถูกจำคุก, การกักขัง
internment(อินเทิร์น'เมินทฺ) n. การกักกัน,การกักขัง, Syn. confinement
English-Thai: Nontri Dictionary
confinement(n) การกักขัง,การจำกัดขอบเขต,การกักตัว,การคุมขัง
detention(n) การกักกัน,การกักขัง,การหน่วงไว้,การคุมขัง,การยึดทรัพย์
imprisonment(n) การขังคุก,การกักขัง,การจองจำ,การจับกุม
penitentiary(adj) ที่รับผิด,ซึ่งรู้สึกผิด,เกี่ยวกับการกักขัง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
detentionการกักขัง, การกักกัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกักขัง
Back to top