ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกล่าวโทษใส่ร้าย

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกล่าวโทษใส่ร้าย*, -การกล่าวโทษใส่ร้าย-

การกล่าวโทษใส่ร้าย ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
libel(ไล'เบิล) {libel (l) ed,libel (l) ing,libels} n. การหมิ่นประมาท,การกล่าวโทษใส่ร้าย,การใส่ร้าย,โทษฐานหมิ่นประมาท,สิ่งที่หมิ่นประมาทหรือใส่ร้ายผู้อื่น. vt. ตีพิมพ์เรื่องราวที่หมิ่นประมาทผู้อื่น,ใส่ร้าย, Syn. calumny

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกล่าวโทษใส่ร้าย
Back to top