ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกล่าวเกินจริง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกล่าวเกินจริง*, -การกล่าวเกินจริง-

การกล่าวเกินจริง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
exaggeration (n.) การกล่าวเกินจริง
overstatement (n.) การกล่าวเกินจริง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกล่าวเกินจริง
Back to top