ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกล่าวสุนทรพจน์

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกล่าวสุนทรพจน์*, -การกล่าวสุนทรพจน์-

การกล่าวสุนทรพจน์ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
delivery(ดิลิฟ'เวอรี) n. การส่ง,การนำส่ง,การกล่าว,การกล่าวสุนทรพจน์,การโยน (ลูกบอล) ,สิ่งที่นำส่ง,การคลอดบุตร,การส่งสินค้าจากผู้ขายไปยังผู้ซื้อ, Syn. transfer
speechless(สพีชฺ'ลิส) adj. เงียบอึ้ง,ไม่พูด,พูดไม่ออก,เป็นใบ้,ไม่มีถ้อยคำ,ไม่มีการกล่าวสุนทรพจน์,ไม่สามารถจะถ่ายทอดเป็นคำพูดได้., See also: speechlessness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
delivery(n) การพูดจา,การกล่าวสุนทรพจน์,การส่งมอบ,การคลอดลูก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกล่าวสุนทรพจน์
Back to top