ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกรรโชก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกรรโชก*, -การกรรโชก-

การกรรโชก ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
extortion(อิคซฺทอร์'เชิน) n. การขู่เข็ญ,การบีบบังคับ,การกรรโชก,การเคี่ยวเข็ญ., See also: extortionary adj., Syn. blackmail
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
blackmailการกรรโชก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
extortionการกรรโชก [ดู racketeering และ shakedown ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
racketeeringการกรรโชก, การขู่เข็ญ [ดู extortion ประกอบ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกรรโชก
Back to top