ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

การกกไข่

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *การกกไข่*, -การกกไข่-

การกกไข่ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
incubation(อินคิวเบ' เชิน) n. การฟักตัว, การกกไข่, การเพาะให้เป็นตัว, การเกิดเป็นตัว
English-Thai: Nontri Dictionary
incubation(n) การฟัก,ระยะฟักตัว,การกกไข่,การบ่ม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า การกกไข่
Back to top