ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กั้นขวาง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กั้นขวาง*, -กั้นขวาง-

กั้นขวาง ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
back up (phrv.) กั้นขวาง See also: กีดขวาง
come between (phrv.) กั้นขวาง See also: กีดขวาง Syn. stand between
get between (phrv.) กั้นขวาง See also: กีดขวาง Syn. come between, stand between
keep back (phrv.) กั้นขวาง See also: ทำให้ไม่พัฒนา Syn. hold back
interpose in (phrv.) ช่วยกั้นขวาง See also: ช่วยขวาง Syn. intervene in
intervene in (phrv.) ช่วยกั้นขวาง See also: ช่วยขวาง Syn. interpose in

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กั้นขวาง
Back to top