ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กังวลมาก

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กังวลมาก*, -กังวลมาก-

กังวลมาก ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
fuss about (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss over
fuss over (phrv.) กังวลมากกับ See also: วิตกกับ, ตื่นตระหนกกับ Syn. fuss about
be strung up (phrv.) วิตกกังวลมาก See also: ประสาท
careworn (adj.) ที่ดูเหนื่อยเพราะมีเรื่องกังวลมาก Syn. drawn, haggard, worn Ops. rested
jimjams (n.) ความรู้สึกวิตกกังวลมาก (คำสแลง) Syn. jitters
jitters (n.) ความรู้สึกวิตกกังวลมาก (คำสแลง)
worryguts (n.) คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ)
worrywart (n.) คนวิตกกังวลมากโดยไม่จำเป็น (คำไม่เป็นทางการ) Syn. worryguts
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Don't worry too much, you should focus on practicingอย่ากังวลมากนัก เธอควรมุ่งความสนใจไปที่การฝึกซ้อม

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กังวลมาก
Back to top