ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กองไว้บน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กองไว้บน*, -กองไว้บน-

กองไว้บน ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
pile on (phrv.) กองไว้บน Syn. heap on, heap with

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กองไว้บน
Back to top