ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กว้างพอ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กว้างพอ*, -กว้างพอ-

กว้างพอ ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
walk-in(วอล์ค'อิน) adj. ใหญ่หรือกว้างพอที่เข้าไปเดินได้,มีทางเข้าส่วนตัวโดยตรงจากถนน,n. สิ่งที่ใหญ่โตพอที่เข้าไปได้
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
navigability (n.) ความลึกและกว้างพอสำหรับการเดินเรือ
navigable (adj.) ซึ่งลึกและกว้างพอสำหรับการเดินเรือ Syn. passable, traversable Ops. impassable, unpassable, unnavigable
passable (adj.) ซึ่งลึกและกว้างพอสำหรับการเดินเรือ Syn. traversable Ops. impassable, unpassable, unnavigable
traversable (adj.) ซึ่งลึกและกว้างพอสำหรับการเดินเรือ Syn. passable Ops. impassable, unpassable, unnavigable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กว้างพอ
Back to top