ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลุ่มรอง

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลุ่มรอง*, -กลุ่มรอง-

กลุ่มรอง ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
subgroup(ซับ'กลุพ) n. กลุ่มย่อย,กลุ่มรอง,จำพวกย่อย,จำพวกรอง

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลุ่มรอง
Back to top