ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลุ่มผู้สนับสนุน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลุ่มผู้สนับสนุน*, -กลุ่มผู้สนับสนุน-

กลุ่มผู้สนับสนุน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: HOPE Dictionary
following(ฟอล'โลอิง) n. กลุ่มผู้ติดตาม,กลุ่มผู้สนับสนุน,-the following สิ่งที่ตามมา. adj. ซึ่งตามมา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลุ่มผู้สนับสนุน
Back to top