ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลายเป็นไอน้ำ

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลายเป็นไอน้ำ*, -กลายเป็นไอน้ำ-

กลายเป็นไอน้ำ ในภาษาอังกฤษ

Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
vapourish (adj.) ซึ่งกลายเป็นไอน้ำ
vapourishness (n.) การกลายเป็นไอน้ำ

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลายเป็นไอน้ำ
Back to top