ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

กลับไป

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *กลับไป*, -กลับไป-

กลับไป ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
กลับไปกลับมา (adv.) unreliably See also: changeably, unstably Syn. กลับกลอก, พลิกแพลง Ops. คงที่
English-Thai: HOPE Dictionary
anaplasty(แอน' นะพลาสที) n. ศัยกรรมย้ายปะปลูกเนื้อเยื่อ, ภาวะการกลับไปสู่รูปแบบเดิมที่ด้อยกว่า, ภาวะที่เป็นมะเร็งมาก
bookmarkn. ที่คั่นหนังสือ,ริบบิ้นหรือกระดาษคั่นหนังสือ ที่คั่นหนังสือคั่นหน้า1. การใช้ที่คั่นหนังสือนั้นเพื่อประโยชน์ในการกลับมาหาที่เก่าได้ง่าย ไม่ต้องเสียเวลาค้นหา ในทางคอมพิวเตอร์ หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ที่ทำไว้ให้ง่ายในการกลับมาค้นหา 2. เป็นคำสั่งในโปรแกรมบางโปรแกรมที่ช่วยให้กลับมาค้นหาง่าย กล่าวคือนำข้อความหรือคำสั่งมารวมไว้ หากต้องการสั่งก็จะหาพบได้ง่าย เช่น ในโปรแกรมเน็ตสเคป (ใช้อินเตอร์เน็ต) การเลือกคำสั่ง bookmark หมายถึงการนำชื่อโฮมเพจที่จะใช้บ่อย ๆ ไปเก็บรวมไว้ เมื่อต้องการกลับไปใช้อีก จะได้สั่งได้สะดวก
boomerang(บูม'มะแรง) {boomeranged,boomeranging,boomerangs} n. ไม้รูปโค้งซึ่งเมื่อเหวี่ยงออกไปแล้วกลับมาหาผู้เหวี่ยง,อาวุธลับที่กลับไปทำลายผู้ใช้,ดาบที่คืนสนอง vt. ทำอันตรายอย่างไม่คาดคิดกับผู้ริเริ่ม
call(คอล) {called,calling,calls} vt.,vi.,n. (การ) เรียก,ร้องเรียก,ร้องขอ,เรียกให้ตื่น,อ่านออกเสียง,เข้าใจว่า,ถือว่า,ให้ชื่อ,มีชื่อ,มีนามว่า,เรียกไพ่,โทรศัพท์,สั่ง,ออกคำสั่ง,ไปเยี่ยม,แวะรับ,ตำหนิ,เลียนแบบ, Syn. exclaim เรียกเป็นคำสั่งที่ใช้ในโปรแกรม หมายถึง การสั่งให้โอนย้ายการทำงานชั่วคราวจากโปรแกรมหลัก (main program) ที่ทำอยู่ ไปทำงานที่โปรแกรมย่อย (subprogram) เป็นการชั่วคราว เมื่อทำงาน ในโปรแกรมย่อยเสร็จแล้ว ก็จะส่งผลที่ได้กลับไปทำในโปรแกรมหลักต่อ โดยจะกลับไปเริ่มที่คำสั่งถัดจากคำสั่ง "call" นั้น
control statementข้อความสั่งควบคุมในการเขียนโปรแกรมหรือชุดคำสั่งนั้น โดยปกติ เครื่องคอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่งไปทีละคำสั่ง โดยเรียงไปตามลำดับก่อนหลัง แต่เราอาจใช้ข้อความสั่งให้ควบคุมการทำงานได้เช่น กระโดดข้าม, วนกลับไปทำบางคำสั่งใหม่หรือวนหลาย ๆ รอบหรือหยุดทำถ้า ... ข้อความสั่งเหล่านี้มีอยู่หลายคำสั่ง ขึ้นอยู่กับภาษาเป็นต้นว่า GOTO, DO,IF ในภาษาฟอร์แทรน หรือ FOR.....NEXT ในภาษาเบสิก
dram(ดีแรม) ย่อมาจาก dynamic random access memory (แปลว่าแรมแบบพลวัต) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็น ระยะ ๆ มิฉะนั้น อาจจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
dynamic ramแรมแบบพลวัตย่อมาจาก Dynamic Random Access Memory ใช้ตัวย่อว่า DRAM (อ่านว่าดีแรม) โดยปกตินั้น คอมพิวเตอร์จะใช้ชิป 2 แบบ คือ แบบดีแรม (DRAM) และ แบบ เอสแรม (SRAM) ชิปแบบ ดีแรม นี้จะมีราคาถูกกว่า เพราะว่าชิปแบบนี้นั้น คอมพิวเตอร์จะต้องนำเอาข้อมูลกลับไปไว้ ณ ที่เดิมเป็นระยะ ๆ มิฉะนั้น มันจะลืมได้ ดู RAM ประกอบ
home keyแป้นกดกลับตำแหน่งต้นเป็นแป้นพิมพ์แป้นหนึ่งในแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Home อยู่บนแป้น เมื่อกดแป้นนี้จะเป็นการบังคับให้ตัวชี้ตำแหน่ง (cursor) กลับไปสู่จุดเริ่มต้นของบรรทัดใหม่ หรือจุดเริ่มต้นบรรทัดบนสุดของเอกสารหน้าหนึ่ง ๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรแกรมแต่ละโปรแกรมด้วย
packet switchingการสลับกลุ่มข้อมูลในเรื่องการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม (packet) แต่ละกลุ่มจะมีความยาวเท่ากัน (ปกติ 100บิต) ข้อมูลจะหาทิศทางเดินไปได้เอง โดยที่สายหนึ่ง ๆ จะสามารถใช้กันได้หลายคน เมื่อถึงที่ปลายทางข้อมูลก็จะกลับไปรวมกันเองดู circuit switching เปรียบเทียบ
insert keyแป้นแทรก เป็นแป้นหนึ่งบนแผงแป้นอักขระ มีคำว่า Insert หรือ Ins อยู่บนแป้น การกดแป้นนี้จะทำให้สามารถพิมพ์ตัวอักษรแทรกเข้าไปโดยที่ตัวอักษรที่อยู่ถัดไปจะถอยให้ (ถ้าไม่กดแป้นนี้ อักษรตัวใหม่ที่พิมพ์จะทับตัวเก่า ทำให้ตัวเก่าหายไป) อย่างไรก็ตาม แป้นนี้เป็นแป้นเปิด/ปิด (on/off) หมายความว่า กดแป้นนี้ครั้งแรก จะเปลี่ยนให้เป็นภาวะแทรก แต่ถ้ากดอีกครั้งหนึ่ง ก็จะเปลี่ยนกลับไปเป็นภาวะเดิม คือภาวะพิมพ์ทับ บางทีใช้ Ins keyดู insert mode ประกอบ
interpreterตัวแปลภาษาเป็นโปรแกรมตัวแปลที่อ่านคำสั่งในโปรแกรมทีละคำสั่ง (ไม่รอจนจบโปรแกรมเหมือนตัวแปลอื่น) แปลเป็นภาษาเครื่อง (machine language) แล้วปฏิบัติตามคำสั่งนั้นเลย เช่น ตัวแปลที่ใช้แปลโปรแกรมภาษาเบสิก (BASIC) การเรียนวิธีเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ตัวแปลประเภทนี้ ผู้เรียนจะรู้สึกว่าง่ายและทันใจ เพราะพอใส่คำสั่งเข้าไป เครื่องก็จะรายงานได้ทันทีว่า คำสั่งนั้นถูกหรือผิด ถ้าสั่งให้ทำอะไร ก็จะทำให้เลย ข้อเสียของตัวแปลประเภทนี้ ก็คือ คอมพิวเตอร์จะไม่เก็บคำแปลไว้ หากจะต้องย้อนกลับไปทำคำสั่งนั้นอีก ก็จะต้องแปลใหม่อีกทุกครั้ง ดู compiler ประกอบ
regain(รีเกน') vt. เอากลับมา,ได้คืน,เอาคืน,กู้,มีสติอีก,กลับไปสู่,ฟื้นสติ,มาถึงอีก, See also: regainable adj. regainer n.
reside(รีไซดฺ') vi. อยู่อาศัย,อยู่เป็นเวลานาน,พำนักอยู่อย่างถาวร,อยู่ประจำ,อยู่กับ ,ตั้งใหม่เป็นปุ่มหนึ่งบนเครื่องพีซีบางเครื่อง การกดที่ปุ่มนี้จะเป็นการเริ่มเปิดเดินเครื่องใหม่ใช้เหมือนการกดแป้น Ctrl + Alt + Del ในระบบดอส บางทีในกรอบสนทนาก็จะมีปุ่มนี้ ในกรณีนั้น จะเป็นคำสั่งให้ยกเลิกค่าที่กำหนดใหม่ แล้วกลับไปใช้ค่าเดิม, See also: resider n., Syn. dwell,live,stay
shuttlecock(ชัท'เทิลคอค) n. ลูกขนไก่,กีฬาแบดมินตัน,การตีลูกขนไก่,สิ่งที่โต้แย้งกัน,บุคคลที่ลังเล,บุคคลที่มีอารมณ์อ่อนไหว. vt. ส่งไปส่งมา,ส่งกลับไปมา. vt. เดินไปมา,ส่งไปมา adj. ไป ๆ มา ๆ ,ลังเลใจ
third generation computerคอมพิวเตอร์ยุคที่สามคอมพิวเตอร์ยุคที่สาม เริ่มราวต้นทศวรรษ 1970 เมื่อมีการเปลี่ยนจากทรานซิส เตอร์ มาใช้วงจรเบ็ดเสร็จหรือไอซี (integrated circuit) ทำให้ เครื่องคอมพิวเตอร์มีขนาดเล็กลงและทำงานเร็วขึ้นมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทำให้การเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาระดับสูง (high level language) ทำได้ง่ายขึ้น จึงมีผู้นิยมใช้มากขึ้น ยุคนี้ คอมพิวเตอร์สามารถประมวลผลได้ทีละหลายโปรแกรม เรียกว่า ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (multiprogramming) เริ่มมีการส่งข้อมูลมาจากทางไกลเข้าประ มวลผล แล้วส่งผลกลับไป รวมทั้งมีการใช้ระบบถามตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ดู generation ประกอบ
token ringวงแหวนโทเค็นในระบบเครือข่าย หมายถึง การส่งข้อมูลแบบวงแหวน กล่าวคือ ผู้ส่งข้อมูลจะนำข้อมูลใส่ในถาด (token) ถาดนี้จะเดินตามสายผ่านไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่โดยรอบ เมื่อเดินไปถึงเครื่องที่จะเป็นตัวรับ ก็จะจัดการรับถาดนั้นไว้เพื่อถ่ายโอนข้อมูลออก เมื่อบันทึกข้อมูลลงในเครื่องของตนแล้ว ก็จะปล่อยถาดกลับไปยังผู้ส่ง เมื่อผู้ส่งตรวจดูว่า ข้อมูลถูกรับไว้เรียบร้อยแล้ว ก็จะลบข้อมูลทิ้ง (บางทีเรียกสั้น ๆ ว่า ring network)
English-Thai: Nontri Dictionary
homeward(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
homewards(adj,adv) ไปยังบ้าน,กลับไปบ้าน, สู่บ้าน
redound(vt) ส่งเสริม,ให้ผล,กลับไปสู่
remount(vt) กลับไปใหม่,ขึ้นไปใหม่,ติดตั้งใหม่
TO AND to and fro(adv) ไปๆมาๆ,กลับไปกลับมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
call backการกลับไปติดต่อ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
remand๑. การส่งผู้ต้องหากลับไปคุมขัง๒. การย้อนสำนวนไปยังศาลล่าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Culture Mediumอาหารเลี้ยงเซลล์ของเหลวที่ประกอบด้วยสารอาหารต่างๆหรือปัจจัยที่จำเป็นต่อการควบคุมการเจริญเติบโตของเซลล์ ซึ่งใส่ไว้ในจานเพาะเลี้ยงเซลล์เพื่อให้เชื้อได้รับสารอาหารเหล่านี้และใช้ในการเจริญเติบโต - อินดิวส์พลูริโพเทนท์สเต็มเซลล์ หรือไอพีเอสเซลล์ (Induced Pluripotent Stem Cells (iPS Cells))เซลล์ชนิดพลูริโพเทนท์ซึ่งถูกสร้างมาจากเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว เช่นเซลล์ผิวหนัง การสร้างไอพีเอสเซลล์จะทำได้โดยการกระตุ้นยีนที่อยู่ในเซลล์ที่เจริญวัยเต็มที่แล้ว ให้พัฒนาย้อนกลับไปทำหน้าที่เหมือนเซลล์ต้นตอจากตัวอ่อน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
palindromeพาลินโดรม, คำหรือวลีที่สามารถเขียนตัวอักษรเรียงย้อนกลับจากหลังไปหน้า หรือจากซ้ายไปขวา แล้วยังคงอ่านออกเสียงได้เหมือนเดิม เช่น กก, ยาย, DAD, MOM ซึ่งพาลินโดรม เป็นภาษากรีก แปลว่า วิ่งกลับไปที่เดิมอีก [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Transferable Custody Receiptใบรับฝากหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนมือได้เครื่องมือทางการเงินชนิดหนึ่งที่แสดงว่าผู้ถือใบรับฝากเป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต่างประเทศ แต่ใบรับฝากนี้จะนำมาซื้อขายเป็นเงินบาทในประเทศไทย แต่จะไม่สามารถแปลงกลับไปเป็นหลักทรัพย์ต่างประเทศโดยตรง เว้นแต่จะเป็นการขายและรับเงินคืนเป็นเงินบาทเท่านั้น [ตลาดทุน]
virtual memoryหน่วยความจำเสมือนหน่วยความจำบนจานแม่เหล็กที่ทำงานในลักษณะที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าคอมพิวเตอร์มีหน่วยความจำหลักใหญ่กว่าที่มีจริง วิธีการทำงานก็คือ เมื่อคอมพิวเตอร์ต้องการใช้คำสั่งและข้อมูลที่ไม่อยู่ในหน่วยความจำหลัก คอมพิวเตอร์จะนำคำสั่ง และข้อมูลจากจานแม่เหล็กมาสลับกัน คำสั่งและข้อมูลในหน่วยความจำหลักกลับไปกลับมาอยู่เช่นนี้จนเสร็จงาน การใช้หน่วยความจำเสมือนนั้นทำให้การดำเนินการของคอมพิวเตอร์ช้าลง แต่ก็ช่วยให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมขนาดใหญ่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
to and fro (idm.) กลับไปกลับมา
revert (vi.) กลับไปกล่าวถึงหัวข้อเดิม
go back on (phrv.) กลับไปขึ้น See also: ย้อนกลับไป
double back (phrv.) กลับไปทางเดิม See also: กลับทางเดิม
go back (phrv.) กลับไปทำงาน See also: หยุดประท้วง Syn. bring out
get back to (phrv.) กลับไปทำงาน (อย่างไม่เต็มใจ) Syn. get back, keep to
bring away (phrv.) กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง) Syn. come away with, go away with
come away with (phrv.) กลับไปพร้อมกับ (บางสิ่งเช่น ความคิดหรือความรู้สึกบางอย่าง) Syn. go away with
go back to (phrv.) กลับไปยัง See also: กลับไป Syn. go back
get back to (phrv.) กลับไปยัง (สถานที่) See also: ถอยไปยัง Syn. go back
go back (phrv.) กลับไปยัง (สถานที่) Syn. be back, come again
return to (phrv.) กลับไปยัง (สถานที่)
reassume (vt.) กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม Syn. repossess
resume (vt.) กลับไปสู่ตำแหน่งเดิม Syn. reassume, repossess
revert (vi.) กลับไปสู่นิสัยเดิม
relapse into (phrv.) กลับไปสู่สภาพเดิม (ที่ไม่ดี) Syn. lapse into
move back (phrv.) กลับไปอยู่ที่เดิม See also: ย้ายกลับ Syn. move away
go back to (phrv.) กลับไปเริ่มต้นใหม่
return to (phrv.) กลับไปใช้วิธี / มาตรการเดิม Syn. regress to, revert to
bring back (phrv.) กลับไปใช้วิธี ความคิดหรือการกระทำเแบบเดิม Syn. come back
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Let's go back to workกลับไปทำงานกันเถอะ
Go back home! Stop making your family worriedกลับไปบ้านไปซะ เลิกทำให้ครอบครัวนายเป็นห่วงเสียที
I don't wanna go back thereฉันไม่อยากกลับไปที่นั่นอีก
They won't let you back nowพวกเขาจะไม่ปล่อยคุณกลับไปตอนนี้
I've got to go backฉันต้องกลับไป
See why I've got to go back to that place?เห็นไหมว่าทำไมฉันต้องกลับไปที่นั่น?
He might not want to go back to schoolเขาอาจจะไม่ต้องการกลับไปที่โรงเรียนอีก
Say you won't go backบอกมาว่าคุณจะไม่กลับไป
Do you really want to send him back to school?คุณอยากจะส่งเขากลับไปโรงเรียนจริงๆ หรือ?
I'd better get back to workฉันควรจะกลับไปทำงาน
I tried to get back to sleepฉันพยายามที่จะกลับไปนอน
You'd better take the rest of your cake homeเธอควรจะเอาเค๊กส่วนที่เหลือของเธอกลับไปด้วยนะ
I've got to get back to the flatฉันต้องกลับไปที่แฟลตแล้ว
I'm going back to Bangkok for goodฉันจะกลับไปกรุงเทพฯ อย่างถาวร
I'm going back to my home to look after my dadฉันจะกลับไปบ้านไปดูแลพ่อ
I think you should turn around, go backฉันคิดว่าคุณควรที่จะหันหลังกลับไปซะ
I gotta get back to workฉันต้องกลับไปทำงานแล้วล่ะ
I'd rather die than go backฉันตายซะดีกว่ากลับไปอีก
Are you gonna get back together?พวกเธอกำลังจะกลับไปคืนดีกันเหรอ
Look back on the way you were!มองย้อนกลับไปถึงชีวิตที่เป็นมาของเธอ

กลับไป ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
返る[かえる, kaeru] Thai: กลับไป English: go back

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า กลับไป
Back to top