wrongful

แปลว่า


adj ซึ่งไม่ถูกต้อง
ความหมายเหมือนกับ: illegal , illicit , unlawful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมาย
คำตรงข้าม: legal , lawful
adj ซึ่งไม่ยุติธรรม
ความหมายเหมือนกับ: unfair , unjust , partial
คำตรงข้าม: fair , just , impartial