write up

แปลว่า


phrv เขียนในที่สาธารณะ
ความหมายเหมือนกับ: mark up
phrv เขียนหรือบรรยายไว้อย่างสมบูรณ์
phrv เขียนปรับให้ทันสมัย
คำที่เกี่ยวข้อง: เขียนให้เข้ากับปัจจุบัน
phrv เขียนแสดงความคิดของ
phrv เขียนอย่างน่าสนใจหรือเร้าความสนใจ
ความหมายเหมือนกับ: write down
phrv เขียนถึง
ความหมายเหมือนกับ: write in