write off as

แปลว่า


phrv ตระหนักดีว่า (บางคนหรือบางสิ่ง) ไม่เหมาะสมสำหรับ
ความหมายเหมือนกับ: write off
คำที่เกี่ยวข้อง: ไม่เหมาะที่จะเป็น