wretch

แปลว่า


n ผู้เคราะห์ร้าย
ความหมายเหมือนกับ: victim
คำที่เกี่ยวข้อง: ผู้น่าเวทนา , ผู้ที่ประสบกับชะตากรรมที่เลวร้าย