wreak

แปลว่า


vt ทำให้เกิดความเสียหาย
คำที่เกี่ยวข้อง: ทำให้เกิดความหายนะ
vt แก้แค้น
คำที่เกี่ยวข้อง: แสดงความมุ่งร้าย