wraparound

แปลว่า


adj ซึ่งออกแบบมาให้พันรอบร่างกาย
n เสื้อผ้าที่พันรอบร่างกาย


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top