worshiping

แปลว่า


adj ซึ่งมีใจศรัทธา
ความหมายเหมือนกับ: devotional , orthodox
คำตรงข้าม: irreligious
adj ซึ่งเคารพนับถือ
ความหมายเหมือนกับ: respectful
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งยำเกรง , ซึ่งนับถือ , ซึ่งเคารพอย่างสูง
คำตรงข้าม: disrespectful , impious , irreverent