worldly-minded

แปลว่า


adj ซึ่งยังคงสนใจในวัตถุและความสุขทางโลก
ความหมายเหมือนกับ: materialistic
คำที่เกี่ยวข้อง: เกี่ยวกับทางโลก
adj ซึ่งเจนโลก
ความหมายเหมือนกับ: worldly , worldly-wise
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีประสบการณ์ในชีวิต