working class

แปลว่า


n ชนชั้นกรรมกร
คำที่เกี่ยวข้อง: ชนชั้นผู้ที่ทำงานรับจ้าง (โดยเฉพาะพวกที่ต้องใช้แรงงาน)


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top