working

แปลว่า


adj ซึ่งใช้การได้
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งปฏิบัติการได้
adj ซึ่งทำงาน
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งมีงานทำ

ตัวอย่างประโยค


They've been working on this project since last year. พวกเขาทำงานในโครงการนี้ตั้งแต่ปีที่แล้ว
You've been working all summer on that. คุณทำในสิ่งนั้นมาตลอดฤดูร้อน
I'm working hard for the money. ฉันทำงานหนักเพื่อเงิน
Nice working with you. ดีที่ได้ทำงานกับคุณ
Are you working late tonight? คืนนี้คุณทำงานดึกไหม