word-for-word

แปลว่า


adj ซึ่งมีลักษณะคำต่อคำ
ความหมายเหมือนกับ: letter-for-letter , line-for-line
คำที่เกี่ยวข้อง: ซึ่งตรงตามตัวอักษร
คำตรงข้าม: paraphrased